Dojo eed

Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

Wij zullen ons lichamelijk en mentaal trainen om een sterke, onwankelbare geest te krijgen.

 

Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

Wij zullen de ware betekenis van het budo leren kennen, zodat we op het juiste moment waakzaam zijn.

 

Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.

Wij zullen met ware volharding een onbaatzuchtige geest ontwikkelen.

 

Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

Wij zullen de regels van de hoffelijkheid in acht nemen, onze meerdere respecteren en ons onthouden van geweld.

 

Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

Wij zullen ons geloof bewaren en nooit de ware deugd der nederigheid vergeten.

 

Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

Wij zullen streven naar wijsheid en sterkte, zonder toe te geven aan andere verlangens.

 

Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.

Wij zullen ons leven lang door de discipline van het karate-do, de weg van het Kyokushin beter leren begrijpen.